...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިތަޅައިލުން
މ.
(1) ބަޔަކު ކަމެއް ކުރުމަށް ރާވައިފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަކަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު، ނުވަތަ އެކަން ދެނަހުރި އެހެން މީހަކު އެވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ކަމަކަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދީ މަތިމަތީން އެކަމެއް ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ