...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަތިޖެހުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ އަނގަމަތި ނިވާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެތި، އެއެއްޗެއްގެ އަނގަމަތީގައި ބޭއްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާ ނުރުހޭ ވާހަކައެއް ދެކެވެން ފެށީMާ އެކަން އޮއްބަން މަސައްކަތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ