...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަން
ނ.
(1) ބޭސްއަޅާފައި ތަތްކުރާ ގެންގުޅޭ ތަތްވާގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ފޮތީގައި ހާކައިގެން ބޭނުން ކުރަން ގެންގުޅޭ ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯލުމަލަން . ބޭސްމަލަން . މަލަންރޯލު . މަލަންޖެހުން . މިލުން . ފޮތިމަލަން . ތައްޔާރީމަލަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ