...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލައެކުލެވުން
މ.
(1) ދުރުން ފެންނަ ތަނެއްގެ މަލަ ވަކިވަކި ތަންތަންކޮޅުހެން ފެންނަން ހުރުމަށްފަހު އެކުލަވާފެނުން.
(2) ލޮލަށް ނުވަތަ ބޮލަށްވާގޮތަކުން ތަންތަން އެކުލަވާފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ