...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަމަތިރީތިކުރުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ބޭރުފުށުން ފެންނަ މަންޒަރު ރީތި ކުރުން.
(2) ބޭރުފުށުން ފެންނަގޮތް ރީތިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލަރީތިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ