...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާ
ނ.
(ބދ) (1) ނުފޮޅޭމައު.
(2) ކޮޅަށް ހުންނަ މައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަލާދަނޑި . ހަޖޫ . ހަޖޫކިޔުން . ހިތިވުން . ހިތިތެޔޮ . ހިތްވަރުގަދަ . ހީނާ . ހުއްބުކޭން . ހުދުރުވާ . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭރުވުން . ހޯއް . ނަކީރު . ނީލޯފަރު . ނުރަބޮޅު . ރަތްކެޔޮ . ރަޑަ . ރާތީބުމަލާފަތް . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބަތާނަލުން . ބަޑިކުޅިމައު . ބާޑީ . ބިލެތްމަލާފަތް . ބިލެތްޖެހުން . ބުރަހި . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން . ބޮލިމަލާފަތުނެށުން . ބޮޑުކޭން . ބޮޑުމަލާފަތް . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޯތަށިމަލާފަތް . ބޯލަބޭ . ކަށިކޮތަން . ކަނޑިޔާކަނޑިއެޅުން . ކަމަންދު . ކަދަޅާ . ކާސިމަޖާ . ކާސިމަޖާނެށުން . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . ކޭން . ކޯތެޅުން . އަނގަކޮޅު . އަނގަފަޗަރާ . އަނގަފިނދު . އަނގަފުޅެއްއޮތުން . އަންމަލްތާސް . އަވާނިވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ