...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާއިކަތުން
ނ.
މާތްރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އުރެދުމެއްނުވާ ނޫރުން ހައްދަވައިފައިވާ ރޫޙާނީ މަޚްލޫޤުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކީރު . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . މަލަކޫތީޢާލަމް . މުންކިރުނަކީރު . ފަތުޖެއްސެވުން . ތިމަންކަލޭފާނު . ޒަބާނިއްޔަމަލާއިކަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ