...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާމާތްކުރުން
މ.
(1) އަނެކަކު ލަދުގަންނާނެ ގޮތަށް އެއްޗެކޭ ބުނުން، ނުވަތަ ކަމެއްކުރުން.
(2) ފުރައްސާރަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަވާނިވާކުރުން . އާޑަފުރައްސާރަކުރުން . އެއްޗެހިކިޔުން . ފުރައްސާރަކުރުން . ގެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ