...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިންކަން
ނ.
ހުކުރު މިސްކިތާއި އެތެރެ ކޮއިލު މިސްކިތާ ދެމިސްކިތުގެ ކިޔެވެނީންގެ ވެރިކަން.
އެދެމިސްކިތުގެ މުދިމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަނީވެސް ކިޔެވެނީންގެ ވެރީންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިންބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ