...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގަށްއެޅުވުން
މ.
މަޖާޒު:
ކަމެއް ނުވަތަ މީހަކު ރަނގަޅުގޮތުން އެއްކިބާވެގެން ދާންފެށީމާ ހަމައަށް އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސީދާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ