...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން
އެނގިފައިނުވާ އަދި ތިމާ ޒިންމާވާން ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހިގެން އުޅުން.
(2) ރަށުތެރޭގައި ޔޯލަކޮށް ދެކެވޭތީ އަޑުއިވޭ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން އަނެކުންގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރަށް ހުތުރުއަރާފަދަ ވާހަކަތައް ތިމާއަށް ޙޤީގަތް ނޭގި ހުރެ އަނެކުންގެ ގާތުދައްކޤއި އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ