...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުހެދުން
މ.
(1) ހިނގުމަށާއި އެއްޗެހި ދުއްވުމަށް ޚާއްޞަ ތަންތަން.
ތައްޔާރުކުރުން.
(2) މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަންތަން.
ހަލާކުވީމާހަދައި ރަނގަޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ