...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުހޯދާއަރަތް
ނ.
ކުދިންގެ ވިސްނުން ހިންގަން ފަރިތަކޮށް ދިނުމަށް ހަދާފައި އޮންނަ ކުރެހުމެއް.
މި ކުރެހުމުގެ ތެރޭގައި.
އެގޮތް މިގޮތަށް މަގުތައް ހުންނާނެއެވެ.
ކުދިންނަށް ޖެހޭނީ، މިމަގުގެ ފެށޭތަނުން ވަދެގެން މިނޭތަނަށް ދާނެމަގު ހޯދާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ