...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުބަންދުވުން
މ.
(1) މަގެއްގެ މަތިން ހިނގުން ނުވަތަ އެއްޗެހި ދުއްވުން މަނާވުން.
(2) ކޮށްކޮށްހުރި ކަމެއް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމެއް ނުކުރެވޭގޮތްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ލިބިލިބިހުރި ތަނަވަސް ކަމެއް ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ