...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުކޮށުން
މ.
(1) ވަލުތެރޭގައި ހުންނަ މަގުތައް ވާވެ ގަސްތައް ބޯވާން ފެށީމާ ކޮށައި ސާފުކުރުން.
(2) މަގުމަތި ބެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ގަސްތައް ކޮށައި ސާފުކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ރާވައި ފަހިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ