...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުދެއްކުން
މ.
(1) އުޅެންވީ ރަނގަޅުގޮތް ބުނެދިނުން.
(2) ނަޞޭޙަތްތެރިވުން.
(3) ކަންތައްތައް ކުރާނޭގޮތް ނުވަތަ އުޅޭނޭގޮތް އަންގައިދިނުން.
(4) ތަނަކަށް ދާންވީގޮތް ޗާޓަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުޝާދުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ