...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުތަނަވަސްކުރުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ކަމެއްވެވޭނެގޮތް ހެދުން.
(2) މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭ ކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެގޮތް ހަދައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ