...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގޫ
ހޭޅީގައެވެ.
މީގެ ދަނޑި ޅަކޮށް ހުންނައިރު އޭގެ މަދު ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ހުރެއެވެ.
މަދުގެ ކުލަޔަކީ ހުދުކުލައެވެ.
ދަނޑި ހަރުވިވަރަކަށް މަދު ދާނީ ހުލިވަމުންނެވެ.
މިގަހުގައި އަޅާއޮށް ފުރަތަމަ ހުންނާނީ މަޑުފެހި ކުލައެއްގައެވެ.
ހަރުވުމުން ހުދުކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިމަގުލެ . ހިރިމަގޫ . ބަޑިމަގޫ . ކުދިމަގޫ . ކުދެމަގެލެ . މަގަލެގެހެ . މަގޫމަދު . މަގޫލޮނުމޫ . މަގެލެ . މާރި . ފަޅޯބަޑި . ފުށި . ތިރިމަގެލެ . ލޮނެމަގެލެ . ގުރެހިވައް . ގެރަ . ގެރަވައް . ގެރަވިނަ . ގެރަމަދަ . ގެރަމަދެ . ގެރަމަދޮ . ގެރަދަނޑި . ގެރަދަރަ . ގެރަގަސް . ގެރަގިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ