...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތު ހުއްދަ
ނ.
ތަނުގެ އަހުލުވެރިން ނޫން މީހުން އެތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ