...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތުމުސްކުޅިން
ނ.
ހަނގުބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭބައެއް.
މިމީހުންގެ ވަޒީފާއަކީ ބުރުޒުގެ ތެރޭގެ އެތަންމިތަނަށް އެޅިފައި ހުންނަ އުންޑަ ހޮވުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ