...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތް
ނ.
(1) ކުރާކަންތައް.
(2) ޢަމަލު.
(3) ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށްޓަކައި އުފުލާ ބުރަ.
(4) ކަމެއް ކުރުމަށް ކުރާ ޙަރަކާތް.
(5) އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެނޑުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނޭޖެހުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ހިލަމާދިއުން . ހިލޭވުން . ހުޅުވުން . ހުދުފުށްވުން . ހެޓު . ހޯދުން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަރުސްކަން . ނަކަސްތެޅުން . ނޫސްވެރިކަން . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ރަފު . ރަސްމީ ބަންދު . ރާވެރިކަން . ރެފުރީކަން . ބަނޑުކޮނުން . ބަންދު ދުވަސް . ބަންޑާރަމަސައްކަތް . ބަރު . ބަރުކުރުން . ބަރުވުން . ބައިބެލިކޭން . ބަވަނަކުރުން . ބަދިގެ . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިކޮށި . ބަޣާވަތް . ބަޣާވާތްކުރުން . ބާޣީ . ބާޣީން . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިސްހާލިތެޅުން . ބުރި ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތްކުރުން . ބޭސްވެރިކަން . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ކަހަނބުފަތު މަސައްކަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ