...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސަލަސްޖެހުން
މ.
(1) ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވަކިހަމައެއްގެ މަތީން ޖަހާ ރަސްމީ ބެރެއް ޖެހުން.
(2) ކުޅިހުއްޓާރޭ ބަންޑާރަކޮށީ މީހުން ޖަހާ ކުޅިއެއްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ