...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސާހިބު
ނ.
(1) އަޅުގަނޑުގެ މާތްވެރިޔާ.
(2) ރަސްކަލެއްގެ އަރިހުގައި އާދޭހާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އާދެ ސާހިބު މިބަސްކުރުކޮށްލައިފައި ކިޔާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ