...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްހުނިވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ތަކެއް އެކުވުން.
(2) ވަކިތަރުތީބަކުން ހުންނަންވީ އެއްޗެހިތަކެއްގެ ތަރުތީބު ގެއްލި އެގޮތްމިގޮތްވުން.
(3) ތަފާތު މީހުންތަކެއް އެކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްސުނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ