...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބަތް
ނ.
މަސް އަޅައިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކައްކާ ބަތެއް.
މިއީ ހަނޑުލަށް މަސް އަޅައިގެން، ފިޔާ މިރުސް އިނގުރުފަދަ މީރުކުރާ ތަކެތި އެއްކޮށްގެން ކައްކާބަތެކެވެ.
ވަޅޯަމަސް އެއްގަމުމަސް މިއިން ކޮންމެ ވައްޔަރެއްއަޅައިގެ ވެސް ކައްކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ