...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބެއްދުން
މ.
ރޮދުލައިގެން ނުވަތަ ގޮންޏަކަށް މަސްވައްދައިގެން މަސްގަނޑަށް ނުދެވޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮދުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ