...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކައްކާލޯ
ނ.
މަސް ކެއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މީގައި ދެއުޅައް ނުވަތަ ހަތަރު އުޅައްލައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ