...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކޮށި
ނ.
(1) މަސްލައިފައި ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި ފަޅުތެރޭގައި ދަނޑި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކޮށި.
(2) މަސްގެންގުޅޭން ބިއްލޫރި ޖަހައިގެން ހަދައިފައިހުންނަ ކޮށި.
(3) މަސްހިފުމަށްޓަކައި ކަނޑަށް ފައްތަން ހަދައިފައިހުންނަ ކޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ