...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއައިން
ނ.
ކަނޑުގައި އުޅޭ މަހުގެ ބައިބައިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަތި . ރަސްއައިން . ރާޑާއައިން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކޮޅުވަށިންއުކުން . އަތްދަށުންޖެހުން . އަޖިދައިގެއައިން . އެންކެއްވުން . މަހާއޮޑިޔާވުން . މަސްފަންޑިތަ . މަސްތިލަވުން . ދިޔަހެރިކެރުން . ޝަހީދަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ