...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއެރުން
މ.
(1) ފަޅުފަޅަށް ބައިބައިގަނޑަށް މަސްވަނުން.
(2) ފާރުގަނޑު ފަސޭހަވަމުން އައުން.
(3) ލޮލުން މަސްނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ