...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްމަހާމެހި
ނ.
ކަނޑުފަޅާއި ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުފުށްވުން . ކޮށުން . ވަނި . މަހާމެހި . ފިލުނދު . ފިލުނދުވުން . ދަރި . ދިރުވުން . ދުވުން . ދޮޅިދެމުން . ލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ