...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްމަތިބެލުން
މ.
(1) މީހަކު މަރުވުމުން އަހަރުވަންދެން އެމީހާ މަރުވިދުވަސް ކޮންމެ މަހަކުން ފާހަގަކުރުން.
(2) ކުއްޖަކު ވިހެއުމުން އަހަރުވަންދެން ވިހޭދުވަސް ކޮންމެ މަހަކު ފާހަގަކުރުން.
(3) މަސްމަތީއައިނުގައި ދޮށިއަޅާއިރު މައިމަސް ތިލަވާވަރު ބާނާމަހުން ބަލަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ