...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްމުގުރާން
ުމިނާ އެއްވަރު ލޯބޮޑު، އަނގަކުޑަ އެއްޗެކެވެ.
މިއެމުގެ މަތީ ކޮތަރިބަޔާއި ބަނޑުދޮށްފަރާތު ކޮތަރިބައިގައި ހުޅުނބު ފަޅައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
މިއެމުގެ މަތީބައި ނޫވާނެއެވެ.
އަރިމަތި ރީނދޫވާނެއެވެ.
ލޮލުން ފެށިގެން ނިގޫފަތުގެ ބުޑާ ހަމައަށް ފުޅާފަށެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ