...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްތިލަވުން
މ.
(1) މަސްއައިން ފެނުތެރޭން ފެންނަ ހިސާބަށް މައްޗަށް އެރުން.
(2) ބޮޑުމަސް ހަށި އެނގޭހިސާބަށް ފެންމައްޗަށް އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ