...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްތުރަވުން
މ.
ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު، ކުއްޖާގެ ފޫޅުދަނޑިއާ ގުޅިފައިވާމަސް މައިމީހާގެ ބަނޑުން ބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހަވެއްޓުން . މަސްފަހިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ