...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްޓޭންކު
ނ.
މަސްގެން ގުޅުމަށްޓަކައި ބިއްލޫރި ޖަހައިގެން ނުވަތަ ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ބިއްލޫރި ފަދަ އެތެރެ ފެންނަ އެހެން އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޓަފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ