...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑި
ަތިމަހެއް.
(2) ތެލަނގައާއި، ވާލާއި ކޮކާފަދަ އެއްލަން ގެންގުޅޭ ގުޑީގެ ބާވަތެއް.
(3) ބޯފިޔަގަނޑެއް އޮންނަ، ރުކުގެ ކުރިގަނޑަށް ގެއްލުންދޭ، ރޭގަނޑަށް އުދުހޭ ސޫތްޕެއް.
(4) ސައިކަލާއި ބައިސްކަލް ފަދަތަކެތީގައި އިށީންނަތަން.
(5) ނއ.
ފުރާޅުގެ ފެންފަހިވާގޮތް ކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަނަގޫމަޑި . ހުޓުވަރުމަޑި . ހެލޭލަންމަޑި . ނަރުނަގޫމަޑި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނަގޫކެނޑި . ނަގޫމަޑި . ރާއްދެމަޑި . ރުއްމަޑި . ރުއްމަޑިފަނި . ބަނޑުބައިން . ބައިންވަޅުމާ . ބައްބެރައި . ބުރަންމާ . ބޯހުރިމަޑި . ބޯތަޅާމަޑި . ބޯތަޅާދޫނި . ޅަތެލަނގަ . ޅިއްޕުން . ކަށިއޮޑާ . ކަކާތަށްއެރުން . ކަކާތުއުކުޅު . ކައްޗާ . ކައްޗާއެޅުން . ކައްޗާދުވުން . ކާޅުދޮންކެޔޮ . ކުފުރުކޮކާޑު . ކޯމަހުފުރޮޅި . ކޯމަސްފުރޮޅި . އައްސިމަޑި . އިސްޕަންޖު . އުންމަޑި . އެންބޯމަޑި . އެންމަސްމަޑި . އެންމަޑި . ވައިހޮޅި . ވައިފިޔަމަޑި . ވައްޑެއި . ވަވެލެމަޑި . ވަސްކޮޅުތޫނުވުން . ވާލުމަޑި . ވެލަމަޑި . ވެލިމަޑި . ވެލިފުއްމަޑި . މަޑިއެޅުން . މަޑިވަޅު . މަޑިވަކަރޮ . މަޑިމަސްވަކަރު . މަޑިމިޔަރު . މަޑިމޭރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ