...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑިކަރުވޮށި
ނ.
ފައްޓަރު ބައިގެ މަހިކުރެހުމަށް، ރަން ނުވަތަ ރިހިނަރު ދަމައިގެން ދެފަށް އެއްކޮށް އަނބުރައިގެން ހަދާނަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ