...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑިވަޅު
ނ.
(1) މޫދުގައި މަޑި ވަޅުޖަހައިގެން އޮންނަތަން.
(2) ކުނބުގެ ފޫ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުނބު ވައްގަނޑުގެ މެދުން ކަނޑައިފައި ހުންނަތަން.
(3) ފަރުޖުގެ ބައްޓަން.
(4) މަޑިކެއުމުގެ ސަބަބުން ރުކުގެ ކަނދުގައި އުފެދިފައިހުންނަ އަޑިކޮޅުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ