...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑު
ން.
(2) ކަނޑުގެ ރާޅުތައް ކުދިވެ ހަމަހިމޭންވެފައި އޮންނައޮތުން.
(3) ޙަރަކާތްތެރިކަންކުޑަ.
(4) ފަނޑު.
(5) ނޭފަތާއި ލޮލާއި ކަންފަތުން ނެގޭ ހަޑިއެއްޗެއް.
(6) ފެނާއި ތެލުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ހަޑި.
(7) ކާއެއްޗެއްގެ ރަހަޔަކުން ވާއުނި.
(8) ގަދައާއި ހަރުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްބިން . ހަނު . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުހުރުން . ހަނުކަކުނި . ހަންޑިކާށި . ހަރު . ހަރުކަށިކަން . ހައިކެޑުން . ހަމަހިމޭން . ހަމަހިމޭންކަން . ހަމަހިމޭންވުން . ހަލަވެލި . ހަސްކާ . ހިނދި . ހިރަފުސްކުލަ . ހިރިކުއްޅަ . ހިރުން . ހިމަބޯދު . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންކަން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ހިފަހައްޓައިލުން . ހިފެހެއްޓުން . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިގަސް . ހީރިހުން . ހުހިވައް . ހުނބުޅު . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުޅަންވައިރޯޅި . ހުއިފަތުމަސް . ހުދުކައިރު . ހުދުއުއްދަނޑި . ހުދެންމަސްދަރި . ހުސްނުހީނާ . ހޫވުން . ހެއުހިނގަމަސް . ހެވާ . ހެވާމަސް . ހެލޭލަންމަޑި . ހޭނުން . ހޮން ބޮއް . ނަށާމައު . ނަންނުގަތިދުލި . ނަލަރޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ