...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުކޮށްލުން
.
(1) ހުއްޓިލުން.
(2) ދުއްވާތަކެތީގެ ދުވެލި ހުއްޓައިލުން.
(3) ދުއްވާތަކެތީގެ ދުވެލިލަސްކޮށްލުން.
(4) ކުރަމުން އައި ކަމެއް މެދުކަނޑައިލުން.
(5) ބައެއް ބާވަތުގެ ތަކެތި ފެނުއަޅައިގެން ނުވަތަ ކައްކައިގެން ނުވަތަ ހޫނުކޮށްގެން އޭގައިހުރި ހަރުކަން ކަނޑުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކެޑުން . ނިވާލުން . އިށީނުން . އިޢުތިކާފު . އިޢުތިކާފަށްއިނުން . މަޑަޖެހުން . މަޑުޖައްސާލުން . މަޑުޖައްސައިލުން . މަޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ