...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުވުން
ަވުން.
(4) ފަނޑުވުން.
(5) ހިނގައިފައިދާމީހަކު ހުއްޓުން.
ނުވަތަ ހިނގުމުގެ ބާރުމިން ލަސްވުން.
(6) ދުއްވާފައިދާ އެއްޗެއްގެ ދުވެލި ލަސްވުން ނުވަތަ ހުއްޓުން.
(7) ރަހައިގެ ނުވަތަ ވަހުގެ އަސަރު ކުޑަވުން މިސާލު:
ލޮނުރަހަ މަޑުވުން.
މިމަލުގައި ދުވަނީ، މަޑުވަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުހިމޭންވުން . ހަމަހިމޭންވުން . ހިމޭންވުން . ނިވުން . ބަނޑަށްދެމުން . ވަކަ . ވަކަވުން . ވައިކޮޅުވުން . މަޑުވުން . މަޑުޖެހުން . މާނަކަތްގެންމަޑުވުން . ފަނޑުވުން . ފައުވުން . ފަލެވުން . ފަލްވުން . ފާވުން . ފިނިވުން . ފިލުނދު . ފިލުނދުވުން . ފެންނިވުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން . ލަސްވުން . ލާހިކުވުން . ލޮނުމަޑުވުން . ގިނިމަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ