...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުމޮޅި
ނއ.
(1) ހިތާމައިގެ އަސަރު އެކުލެވިފައިވާ.
(2) މަޑުމައިތިރި.
(3) ކިޔަމަންތެރިކަމާއި ބިރުވެތިކަމުގެ އަސަރު އެކުލެވިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑުމޮޅިކަން . ތަވާޟުޢުވެރިން . ތަވާޟުޢުވެރިކަން . ތަވާޟުޢުވެރިވުން . ޚުޝޫޢު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ