...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުޗަކުންޗައްޕާސް
ނ.
މަޖާޒު:
(1) ފެންރަނގަޅަށް ނުހިނދި، މަޑުވެގެން ޗަސްވެފައިހުންނަބަތް.
(2) ލޮކިމަސްޖަހައި ފަލަވެފައި ހުންނަ ޙަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ