...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑޫ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބަންނައިރު ފަށަނުން ފެށިގެން އިއްސާ ހަމަޔަށް ހުންނަ ވަކަރު.
(2) ޢަދަދެއްގެ ބަހާއަކަށްވާ ކޮންމެ ޢަދަދެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަފޮނު . ހޮޅިފަތް . ރޭލުފަށް . ޅަމަޑޫ . ކައިރިޔާ މަޑޫ . ކަވަރުމަޑޫ . ކިއްސަރުއުއި . އިހިދަށުވަޑާން . އިހިކެނޑި . އިހިކޮނޑިމައްކާރި . އިހިމަޑޫ . އިންނަފަތްމަޑޫ . އުނގުރިމަޑޫ . ވަކުބޯމަޑޫ . ވައް . ވައްއަޅާމަޑޫ . ވައްއެޅުން . ވަވަތް . މަހަރުމަޑޫ . މައްކާރި . މައްކާރިމަޑޫ . މައްޔާ . މަތިކަން . މަތިކަންއެޅުން . މަޑުލް . މަޑެލެ . މާމުގުރުންނިމުން . ފަހަފަހަމަޑެލާ . ފަށުއިކަރުމަސް . ފައިވައް . ފަތަވެރިމަޑޫ . ފަތޭރި . ފޮނުކިއްސަރު . ދާލިހުދުވުން . ދެލިކެނޑުން . ދޮޅިމަޑޫ . ދޮޅިމަޑެލާ . ތަލި . ތަލިޔާމާރު . ތިންތިންމަޑޫ . ލައްޕަނެމަޑެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ