...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޒުހަބު
ނ.
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ތަބާވާގޮތް.
ޢާންމުކޮށް މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ ދީނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއިމާމުން . ބުދުދީން . އިމާމު . އިމާމުކަން . ތަލްގީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ