...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖާ
(1) އުފާލާ ހީސަމާސާ ކުރުމާއި މިފަދަ ކަންކަން އެކުލެވިފައިވާ ކަންތައްތައް.
(2) ނއ.
އުފަލާއި ހީނސަމާސާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހޭގޮތް އެކުލެވިފައިވާ.
(3) ރިހާކުރާއި، ގިތި ފަޅޮލާ، ހުތްއަނބު، މިރުހާ މިފަދަ އެއްޗެހި އެއްކޮށްގެން ހަދާ ކުޅިގަދަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނާވުން . ހަނިވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުއެނބުރުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަރާންބަކަރި . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވުން . ހަރުފަތް . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހައެއްވުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހައްޕު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަދުވެލި . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހަލާކުކުރުން . ހަލީސާ . ހަލީސާނެގުން . ހަލީސާމެރުން . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޖަމުކުރުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާކާލިބުރުވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ