...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖާކަން
ނއނ.
އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހީސަމާސާ ކުރުމާ ސަކަޖެހުން އެކުލެވިފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާނެއްގަނޑު . ލާނެތްކަން . ލާނެތްގަނޑު . ލޮނުހެޔޮވަރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ