...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖާޒު
ނ.
ބަހުގެ އަސްލުމާނަނޫން އެހެން މާނައެއް ދޭހަވާބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނާވުން . ހަނިވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުއެނބުރުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަރާންބަކަރި . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވުން . ހަރުފަތް . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހައެއްވުން . ހައްޔަރެއްނެތުން . ހައްޕު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަދުވެލި . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހަލާކުކުރުން . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިކޮށްލުން . ހަޖަމުކުރުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާކާލިބުރުވާލި . ހާލި . ހާލިގަބަ . ހާގެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ