...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖިލީސް
ނ.
(1) ކަމަކާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ބަޙުޘް ކުރުމަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެއްވާ ބައެއް.
(2) ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެއް.
(3) ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ޖަމާޢަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާލީސް . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް . ކަމުކާމު . މަޖިލީސްވުން . ގޮނޑި ހޫނުކުރުން . ޕާލަމެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ